Pierwsze wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce wysłane.

Pierwsze wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce wysłane.

Flytronic S.A. informuje, iż 14 września 2020 zostały wysłane pierwsze wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.
W związku z wprowadzonymi zmianami, 14 września 2020, Spółka wysłała pierwsze wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, zaś kolejne wezwania akcjonariuszy będą dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób, w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy. Ostatnie wezwanie nastąpi nie później niż 30 listopada 2020.

Zobacz również