Certyfikaty RADMOR S.A.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

CERTYFIKAT AKREDYTACJI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

CERTYFIKAT AQAP 2110:2016

CERTYFIKAT AQAP 2210:2022

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Certyfikat WSK w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Zakres akredytacji OiB

Zakres akredytacji laboratorium badawczego

Koncesje

KONCESJA MSWiA

Nagrody

Jakość i dostosowanie się do międzynarodowych norm w dziedzinie łączności radiowej – to istotne elementy dzisiejszego rynku. Wszystkie urządzenia Radmoru muszą spełniać, i spełniają, wymagania określone we właściwych normach zharmonizowanych lub normach obronnych.

Urządzenia radiowe, aby były dopuszczone do instalowania i użytkowania na terenie RP przed sprzedażą muszą przejść właściwą procedurę oceny zgodności, która kończy się wystawieniem deklaracji zgodności UE lub tzw. deklaracji w zakresie obrony i bezpieczeństwa OiB.

W Radmorze, w ramach prowadzonej procedury zgodności, jest realizowany nadzór nad procesem produkcyjnym oraz wykonywane są badania. W zależności od rodzaju urządzenia badania realizowane są w toku produkcji, we własnym akredytowanym laboratorium badawczym lub w zewnętrznych laboratoriach badawczych.

Dostawcy sprzętu wojskowego dla polskiej armii powinni legitymować się certyfikatem, który gwarantuje spełnienie wysokich oczekiwań odbiorcy – armii natowskiej. Głównym celem NATO w odniesieniu do jakości sprzętu wojskowego jest zapewnienie zgodnej współpracy pomiędzy trzema stronami procesu zakupu tj. dostawcą sprzętu wojskowego, jego odbiorcą oraz bezpośrednim użytkownikiem. Obowiązki i uprawnienia każdego uczestnika procesu zostały określone w serii publikacji standaryzacyjnych określanej mianem „rodzina norm AQAP 2000” (Allied Quality Assurance Publication). Współpraca ta musi mieć miejsce w całym cyklu życia wyrobu tzn. od chwili powstania jego idei i zgłoszenia potrzeby zaprojektowania, aż do jego późniejszej kasacji.

Szczególną rolę w łańcuchu dostaw odgrywa producent, który dla zapewnienia skuteczności i efektywności swoich działań powinien mieć wdrożony system zapewnienia jakości wg publikacji standaryzacyjnej AQAP 2110 dla sprzętu oraz AQAP 2210 dla oprogramowania. Posiadanie takich certyfikatów jest jednym z wymogów stawianych przedsiębiorstwom składającym swoje oferty w przetargach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Normy te są należą do rodziny norm AQAP 2000. Pod względem ilości i struktury wymagań są one uzupełnieniem i rozszerzeniem cywilnej rodziny norm ISO 9001.

Innymi słowy – nie można spełnić wymagań AQAP 2110 /2210 bez spełnienia wymagań ISO 9001. Najważniejsze elementy systemu wg rodziny AQAP 2000, poza wymaganiami określonymi przez normę ISO 9001, to:

zarządzanie konfiguracją produktu,
konieczność określenia niezawodności i podatności obsługowej wyrobu,
wspomaganie procesu Rządowego Zapewnienia Jakości.
Wszystkich importerów i eksporterów tzw. towarów o znaczeniu strategicznym obowiązuje posiadanie tzw. Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Jest to wymóg ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.2000.119.1250 ze zm.).

System ten zapewnia kontrolę nad przepływem towarów do i na zewnątrz firmy oraz nad miejscem ich aktualnego użytkowania lub przechowywania. Działania te mają na celu niedopuszczenie do przekazania towarów strategicznych osobom, instytucjom, firmom lub krajom ograniczającym swobody obywatelskie lub zaangażowanym w międzynarodowy terroryzm.

Dla ugruntowania pozycji lidera na rynku dostawców środków łączności oraz zwiększenia zaufania do firmy, Radmor poddał certyfikacji swój System Jakości. Pierwszy certyfikat ISO 9001 firma uzyskała w 1998r., natowski AQAP 2110 ? w 2001 roku, AQAP 2210 ? w 2017 roku, a certyfikat WSK – w 2002 r.

Od tego czasu nasz System Jakości jest poddawany regularnym auditom zewnętrznym prowadzonym przez przedstawicieli organizacji przyznającej certyfikat. W naszym przypadku jest to Centrum Certyfikacji Jakości, jednostka funkcjonująca w strukturach Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Obecnie dokumentami referencyjnymi dla System Jakości RADMOR S.A. są:

ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania,
AQAP 2110:2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji,
AQAP 2210:2015 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP2110 i AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania,
Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym określająca tzw. Wewnętrzny System Kontroli .

« Powrót