GRUPA WB w projekcie SOFTANET

GRUPA WB w projekcie SOFTANET

GRUPA WB w projekcie SOFTANET – wchodząca w skład Grupy Spółka RADMOR wraz z innymi przedsiębiorstwami z Polski, Francji, Niemiec i Niderlandów rozpoczyna realizację projektu badawczego Definiowane programowo sieci taktyczne i teatru działań SOFTANET.

Projekt SOFTANET (akronim od SOFtware Defined Tactical and TheAtre NETwork) ma na celu zbadanie zalet sieci definiowanej programowo dla wojskowych sieci szczebla taktycznego i operacyjnego wraz z demonstracją technologii. Główną ideą jest wirtualizacja łączności, zasobów obliczeniowych i pamięci masowej sieci taktycznych oraz wykorzystanie zalet oprogramowania w celu zapewnienia sprawności technicznej i operacyjnej.

Zaangażowanie Polski w Softanet pozwoli na współudział w opracowywaniu nowego europejskiego standardu wymiany danych pomiędzy węzłami sieci. Realizacja projektu umożliwi wykorzystanie jego wyników w rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze dowodzenia.

GRUPA WB w projekcie SOFTANET

Spółka RADMOR w projekcie SOFTANET odpowiada za opracowanie i dostarczenie demonstracyjnego laboratorium badawczego (testbed) obejmującego infrastrukturę taktyczną i cywilną. Wykorzystane zostaną nowoczesne radiostacje definiowane programowo (SDR, jak rodzina produktów COMP@N), urządzenia nadawczo-odbiorcze obecnie eksploatowane w polskich siłach zbrojnych do budowy taktycznych sieci wąskopasmowych, a także rozwiązania komercyjne do opracowania sieci szerokopasmowej.

Celem projektu SOFTANET jest stworzenie demonstracyjnego laboratorium badawczego. Ma ono umożliwić badanie, monitorowanie wydajności i weryfikację sieci SDN (Software Defined Network) z infrastrukturą sprzętową, która jest obecnie używana na całym świecie, w szczególności w wojskowych systemach komunikacyjnych.

Po stronie polskiej wykonawcami projektu SOFTANET będą przedsiębiorstwa RADMOR S.A. i ITTI sp. z o.o. oraz Wojskowy Instytut Łączności i Wojskowa Akademia Techniczna.

Ograniczenia współczesnych systemów

Obecne wojskowe sieci łączności opierają się na szerokiej gamie heterogenicznych technologii komunikacyjnych, które mają zapewniać możliwie najlepszą łączność w niesprzyjających warunkach. Rozwiązania te są wykorzystywane do łączenia jednostek operacyjnych różnego szczebla (batalion, kompania, pluton) oraz różnych platform bojowych (pojazdy, samoloty, okręty) wykorzystywanych przez siły zbrojne.

Stosowane dzisiaj technologie sieciowe charakteryzuje szereg ograniczeń, które obejmują między innymi kwestię rekonfiguracji sieci, zarządzania zasobami systemowymi i różnych funkcjonalności wykorzystywanych urządzeń. Dzisiejsze rozwiązania zapewniają jedynie podstawowy wspólny poziom interoperacyjności, a ich konfiguracja i zarządzanie są złożone i czasochłonne. Brak adaptacyjnej interoperacyjności usług sieciowych typu end-to-end jest poważnym ograniczeniem dla obecnego teatru działań wojennych i sieci taktycznych. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku dużych sieci koalicyjnych, dla których obecnie nie jest dostępny wspólny system zarządzania.

Nowe rozwiązania przyszłości

Wyzwaniom stawianym współczesnym sieciom radiowym używanym przez siły zbrojne można sprostać, wykorzystując technologie wirtualizacji oraz stosując narzędzia i metodologie programowe na cyfrowym polu bitwy. Należy jednak zauważyć, że wraz z korzyściami płynącymi z wykorzystywania oprogramowania pojawiają się również powiązane ryzyka, jak podatności sieci na zakłócenia i podsłuchy. Jest to największe wyzwanie i główny cel projektu SOFTANET: badanie i rozwój mechanizmów umożliwiających wprowadzenie technik wirtualizacji w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa i jakości scenariuszy wojskowych.

Zobacz również